Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

NOU ESTATUT DELS TREBALLADORS A PARTIR DEL 13 DE NOVEMBRE DEL 2015

El Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprovava el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, ha estat derogat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que conserva el mateix nom que l’anterior.

El nou Estatut ha entrat en vigor el dia 13 de novembre del 2015.

Us deixem l’enllaç a la pàgina del Butlletí Oficial de l’Estat on trobareu la nova norma:

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&lang=ca