Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

NOVA LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL A PARTIR DEL 2 DE GENER DEL 2016

El Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprovava el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, ha estat derogat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, que conserva el mateix nom que l’anterior.


El nou text entrarà en vigor el dia 2 de gener del 2016.

Us deixem l’enllaç a la pàgina del Butlletí Oficial de l’Estat on trobareu la nova norma:

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724#ddunica