Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Dret administratiu

Dret urbanístic

Defensa i reclamació en assumptes urbanístics i immobiliaris contra les Administracions Públiques, tals com expropiacions, llicències urbanístiques o reparcel·lació.

Dret de l’administració local

Defensa contra l’administració local en matèria de sancions, llicències d’obertura, d’ocupació de domini públic o impostos.

Dret sancionador

Defensa de sancions administratives derivades de normes tributàries, impostos, via pública, llicències, sanitàries, laborals, prevenció de riscos, duanes.

Dret d’estrangeria

Reclamacions de responsabilitat contra les Administracions Públiques.

Defensa i reclamació en matèria d’accidents provocats pel funcionament normal
o anormal de les Administracions Públiques o els seus concessionaris.

Defensa i reclamació per perjudicis causats per actes de les Administracions Públiques.