Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Dret civil

Dret de la contractació

Elaboració i defensa en matèria de contractes i obligacions.

Defensa dels consumidors i usuaris.

Defensa i reclamació en matèria de dret bancari.

Defensa i reclamació en matèria de construcció i edificació.

Dret de successions

Defensa i reclamació en matèria de testamentaria i conseqüències de la defunció.

Gestió de tributs.

Dret de família

Defensa i reclamació en assumptes relatius a la ruptura de la parella de fet, a la guàrdia i custòdia dels menors o incapaços.

Defensa civil i penal en assumptes de violència de gènere.

Defensa en assumptes de divorci i nul·litat matrimonial.

Defensa i reclamació dels assumptes patrimonials derivats de la ruptura matrimonial.

Defensa i reclamació dels drets dels menors.

Defensa en els processos d’incapacitació.

Defensa en processos eclesiàstics de nul·litat matrimonial.

Dret Immobiliari

Defensa i reclamació en assumptes relatius a comunitats de propietaris.

Defensa i reclamació en assumptes relatius a compravenda i lloguer d’immobles.

Defensa i reclamació en assumptes relatius a la constitució de drets reals tals com l’usdefruit, l’ús i l’habitació o les servituds.

Defensa i reclamació en assumptes relatius al Registre de la Propietat.

Defensa i reclamació en matèria de construcció i edificació.

Gestió de tributs.

Drets reals

Defensa i reclamació en assumptes relatius a compravenda.

Defensa i reclamació en assumptes relatius a la constitució de drets reals tals com l’usdefruit, l’ús i l’habitació o les servituds.