Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Dret d’empresa

Dret del treball

Defensa de l’empresari en matèria laboral, tal com l’acomiadament individual o col·lectiu, la reestructuració de l’empresa i la modificació de les condicions de treball.

Defensa de l’empresari en reclamacions dels treballadors o reclamacions sindicals.

Defensa de l’empresari en matèria d’accidents de treball i responsabilitat civil.

Defensa de l’empresari en matèria de prevenció de riscs laborals.

Defensa de l’empresari en matèria de sancions administratives.

Defensa de l’empresari en matèria de delictes contra els treballadors.

Dret mercantil

Defensa i reclamació en matèries relatives a la contractació entre empresaris, tals com l’incompliment contractual o reclamacions de danys i perjudicis.

Defensa en matèries relatives a la contractació internacional.

Defensa en matèries relatives al transport nacional i internacional.

Defensa de la propiedad industrial e intelectual.

Dret concursal

Reestructuració de l’empresa en situacions de crisi, cobraments de crèdit,
disciplina del deute i reestructuració de la plantilla.

Defensa de la propietat industrial e intel.lectual

Dret fiscal

Defensa en matèria tributària, impostos i taxes.

Defensa en matèria de sancions administratives.

Assessorament i gestió d’impostos.