Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Dret matrimonial

Dret de família

Defensa i reclamació en assumptes relatius al trencament matrimonial o de la
parella de fet, a la guàrdia i custòdia dels menors.

Defensa en assumptes de separació, divorci i nul·litat matrimonial.

Defensa civil i penal en assumptes de violència de gènere.

Defensa i reclamació dels assumptes patrimonials derivats del trencament
matrimonial.

Defensa i reclamació dels drets dels menors.

Defensa en processos eclesiàstics de nul·litat matrimonial.

Assessorament i gestió d’impostos.

Dret matrimonial canònic

Defensa en processos de nul·litat del matrimoni eclesiàstic.