Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

El complement de pensió concedit a les mares que perceben una pensió d’incapacitat permanent i que tenen dos o més fills s’ha de reconèixer també als pares que estan en una situació similar

El 12 de desembre de 2019, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, ha dictat una sentència que reconeix el dret dels pares a percebre el complement de pensió d’incapacitat permanente quan tinguin dos o més fills, de la mateixa manera que ho rebrien si fossin dones mares. Aquest complement suposa un 5 per 100 addicional de la quantia inicial de la pensió.

El Tribunal considera que la discriminació entre homes i dones és contrària a la Directiva 79/7/CEE del Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l’aplicació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social.

La sentència, fonamentalment, es basa en el fet que la norma espanyola no conté cap element que permeti entendre que hi ha un vincle entre la concessió del complement i el gaudi d’un permís de maternitat, o bé les desavantatges que pateix una dona en la seva carrera laboral com a conseqüència de la interrupció de l’activitat durant el període subsegüent al part. Per altra banda, la norma espanyola tampoc supedita la concessió del complement a l’educació dels fills o a l’existència de períodes d’interrupció de l’activitat laboral deguts a l’educació dels fills, sinó, únicament, al fet d’haver tingut dos fills biològics o adoptats. Finalment, és de destacar que tampoc es tracta d’una mesura que contribueixi a facilitar a les persones de gènere femení la seva integració en el mercat laboral, doncs, com és obvi, només es concedeix quan la beneficiària és tributària d’una pensió d’invalidesa.