Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Autor: Tomas Palau

EL CÀNCER DE MAMA ES CONSIDERA COM A DISCAPACITAT I PROVOCA LA NUL·LITAT DE L’ACOMIADAMENT DE LA TREBALLADORA

El Tribunal Superior de Justícia de Castilla-La Mancha ha declarat que el càncer de mama d’una treballadora que va ser acomiadada ha de ser considerat no només com a una malaltia, sinó com una discapacitat. Els motius de tal equiparació -equiparació que no vol dir que totes les dones afectades per aquesta malaltia puguin tenir el mateix tracte que aquesta treballadora- vénen donats pel fet que es tractava d’un procés de llarga durada que, per les seves característiques i per les seqüeles que comportava -fins i tot de carácter psíquic- era susceptible de provocar una paulatina separació de la treballadora dels àmbits laboral i social. En altres paraules: la malaltia estava convertint a la treballadora en una persona amb dificultats d’integració. Aquesta és la clau i diferència entre malaltia i discapacitat.

Es pot trovar un resum de la sentència tot seguit:

Continua llegint

Penalització per no matenir els llocs de treball durant 6 mesos en l’ERTO de força major. Preguntes d’empresaris

Les mesures de suspensió de la relació laboral o de reducció de jornada regulades pel Reial Decret Llei 8/2020 sota el paraigües de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, permeten a l’empresari exonerar-se del pagament de cotitzacions.

Ara bé: aquest privilegi té una altra cara: la disposició addicional sisena del Reial Decret Llei supedita l’exoneració de les cotitzacions al manteniment de l’ocupació durant un termini de sis mesos. Aquesta norma, que en principi explicava molt poca cosa, ha estat matisada pel Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març.

Arran d’aquesta obligació de manteniment dels llocs de treball, alguns clients ens han fet arribar els seus dubtes.

1. El primer de tots és: si faig fora un sol treballador, he de pagar les cotitzacions dels deu treballadors que estan inclosos a l’ERTO?

Continua llegint

Covid-19: convé perdre la por al concurs de creditors

Generalment, les empreses tenen por al concurs de creditors. En molts moments, no els hi ha faltat raó. De vegades per les despeses associades al concurs, de vegades per la por a la intervenció d’un tercer (l’administrador concursal) en els comptes de l’empresa, i de vegades pel desprestigi que una sol·licitud de concurs podria ocasionar entre els clients.

No obstant, avui dia, amb la situació que estan travessant i continuaran travessant moltes PIMES i fins i tot empresaris individuals, el concurs s’ha convertit en una eina molt útil en la gestió de la crisi econòmica derivada de la falta d’ingressos generada pel COVID-19.

La qüestió és que el concurs no ha de ser el final de la vida de l’empresa, sinó que s’ha de plantejar com una situació de gestió transitòria de la caiguda en els ingressos. I això és perfectament possible. Més d’una vegada, hem llegit que el 90 per 100 de les empreses que presenten concurs, acaben en una liquidació. Per la nostra experiència, això és així perquè el concurs es presenta massa tard, quan l’empresa ja ha esgotat totes les possibilitats imaginables, i amb l’única finalitat d’intentar salvar la responsabilitat dels administradors. L’assessorament, en aquest tema, és clau, perquè de ben segur que si hagués estat adequat, no hagués calgut arribar a aquest punt: cal saber què necessita la nostra empresa i quins recursos ens ofereix el concurs per a donar-los a la nostra empresa. Si no, és un fracàs.

El Govern de Madrid ha aprovat, essencialment, dues mesures dirigides a flexibilitzar les pròpies exigències del fins ara sempre exigent concurs de creditors. Això és senyal que el concurs es preveu, des dels propis organismes legislatius, com a un instrument (de vegades l’únic) que possibilitarà superar la crisis econòmica de l’empresa derivada de la crisi sanitària.

Per tant, convé no deixar-se portar per la vergonya i saber que, com dèiem, no és igual liquidar l’empresa que aprofitar el concurs per a reflotar-la. Com sempre, la qüestió és deixar-ho en mans de professionals que tinguin els coneixements suficients per a treure’n el màxim partit.

L’empresari amb dificultats econòmiques que no sap si demanar o no demanar el concurs pot estar tranquil (no es generaran responsabilitats) fins el 31 de desembre de 2020. Normalment, quan una empresa entra en situació d’insolvència (incapacitat per a fer els pagaments actuals i incertesa de si podrà fer els futurs), té un termini de dos mesos per a instar, o sol·licitar, la declaració de concurs. Ara, no obstant, hi ha marge per a planificar les coses i veure si aquesta és la solució adequada, o podem donar una mica de temps a l’empresa per a veure si aconseguim que torni poc a poc a funcionar.

I, si l’empresa ja està en concurs, té una mica més de marge per a trobar una solució de viabilitat abans de liquidar-la. Un cop s’aixequi l’estat d’alarma, l’empresari tindrà un termini d’un any abans que no hagi de sol·licitar la liquidació de la companyia.

Per altra banda, l’empresari que ja està en concurs, agafa la iniciativa a l’hora d’aprovar un conveni d’espera o condonació amb els creditors. Això és així perquè, un cop s’aixequi l’estat d’alarma, l’empresari tindrà un període de tres mesos per a arribar a nous acords, o modificar els existents, amb els creditors amb els quals, tot i haver-hi compromès el pagament, no hi pogut complir. Un privilegi semblant s’aplica a l’incompliment dels acords de re-finançament ja assolits.

Sigui com sigui, una cosa és una certa tranquil·litat, i una altra de ben diferent és que convé no adormir-se.

ADAPTACIÓ I/O REDUCCIÓ DE JORNADA (article 6) DISPOSICIONS COMUNES A l’ADAPTACIÓ I REDUCCIÓ DE JORNADA

1.- Quines persones treballadores poden accedir a l’adaptació i/o reducció de jornada?
Poden accedir els qui acreditin deures de cura respecte al cònjuge o parella de fet i de familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del COVID-19.

2.- Quan s’entén que concorren circumstàncies excepcionals i les cures a familiars estan justificats per la situació derivada del COVID19?
Quan el cònjuge o parella de fet o familiars fins al segon grau per consanguinitat, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19. – Quan existeixin decisions adoptades per les Autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a aquests familiars de la persona treballadora. – Quan qui fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directa del cònjuge o familiar fins al segon grau de la persona treballadora no pogués continuar fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

3.-. Quin deure de cures a familiars justifica l’adaptació i/o reducció de jornada?
Les cures que requereixen de l’atenció directa de la persona treballadora de manera presencial. 6 09. Com es configura aquest dret d’adaptació i/o reducció de jornada per causes relacionades amb el COVID-19 per als progenitors o cuidadors? Es tracta d’un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors.

4.- Com es conjuguen les sol·licituds d’adaptació i/o reducció de jornada per causes relacionades amb el COVID-19 amb les necessitats organitzatives de l’empresa?
Aquestes adaptacions de jornada i d’horari han de ser justificades, raonables i proporcionals a la situació de l’empresa, particularment en el cas que siguin diverses les persones treballadores que accedeixen a elles en la mateixa empresa.

5.- Què succeeix en els supòsits en els quals la persona treballadora es troba gaudint ja d’una adaptació de la seva jornada per conciliació, o de reducció de jornada per cura de fills o familiars, o d’algun dels drets de conciliació prevists en l’ordenament laboral, inclosos els establerts en l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors?                                                                                                                                                                                                       En aquests casos, la persona treballadora podrà renunciar temporalment a ell o tindrà dret al fet que es modifiquin els termes del seu gaudi, mentre durin les circumstàncies excepcionals de crisi sanitària, sempre que es requereixi i es justifiqui. En tot cas, aquestes modificacions han d’acomodar-se tant a les necessitats concretes de cura de la persona treballadora com a les necessitats d’organització de l’empresa. Es presumeix, excepte prova en contra, que la sol·licitud de modificació de l’exercici d’aquests drets de conciliació està justificada, és raonable i proporcionada.

6.- Pot la persona treballadora procedir unilateralment a l’adaptació i/o reducció de jornada?                                                                                            Com vulgui que aquestes mesures han de ser justificades, raonables i proporcionals a la situació de l’empresa i compatibles amb les necessitats acreditades per altres treballadors, s’entén que requereixen de la necessària l’autorització de l’empresa. 7 () Referent a això la Guia del Ministeri de Trabajo8 indica que “El MECUIDA estableix mecanismes que donen dret a la persona perquè l’empresa reorganitzi el seu treball a l’efecte de facilitar la cura, o reduir la seva jornada amb pèrdua proporcional del salari, i sense que la seva absència pugui implicar cap sanció.”

7.- Quin és el procediment per a tramitar els conflictes que sorgeixin de l’adaptació i/o reducció de jornada per causes relacionades amb el COVID-19?
Els conflictes que es puguin generar seran resolts per la jurisdicció social a través del procediment establert en l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social, relatiu al procediment per a l’exercici dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. L’exercici dels drets previstos en el present article es considera exercici de drets de conciliació amb caràcter general.

8.- Quina vigència tenen aquestes mesures?
Aquestes mesures tenen vigència durant el termini d’un mes des de la seva entrada en vigor, segons la disposició final dècima del Decret llei sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant reial decret llei.

Més informació en el següent enllaç: http://www.asnala.com/media/docs/corona/67-guia-rdl08-meds_laborales_ceoe_cepyme.pdf

COVID-19. La Seguretat Social aclareix dubtes sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms afectats per l’estat d’alarma

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha adoptat el Criteri 5/2020, de 20 de març per aclarir els dubtes de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, assenyalant que es causa dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que hagin cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat. També s’aclareixen els requisits, documentació, alta i cotització, durada i beneficis així com les incompatibilitats d’aquest dret a la prestació extraordinària.

Com ja li hem estat informant, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per afrontar l’impacte econòmic i social del COVID-19 preveu una prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de protegir el cessament temporal o disminució de l’activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

Atenció. Aquesta prestació extraordinària s’estén a tots els treballadors autònoms, estiguin protegits o no per la prestació de cessament d’activitat prevista en la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), sempre que compleixin les condicions i requisits previstos en la seva regulació.
Criteri 5/2020 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social
A fi d’evitar els dubtes que la prestació extraordinària per cessament d’activitat pogués suscitar, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha adoptat el Criteri 5/2020, de 20 de març.

A continuació li expliquem els dubtes que ha resolt:

Continua llegint

Quinze preguntes sobre els nous expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTE) establerts arran de la crisi del coronavirus (Reial Decret-llei 8/2020)


 

  1. Quines situacions justifiquen un ERTE segons el Reial Decret-llei 8/2020?

   El Reial Decret-llei 8/2020 distingeix dues causes de suspensió de treball o reducció de           jornada: una «directament derivada» del COVID-19 i l’estat d’alarma, i una altra «relacionada amb» el COVID-19 i l’estat d’alarma.

 2. Quina és la causa que el Reial Decret-llei 8/2020 diu que «deriva directament» del COVID-19 i l’estat d’alarma?

En són dues.
En primer lloc, les pèrdues d’activitat que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats; tancament de locals d’afluència pública; restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i les mercaderies; o que impliquin falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.
En segon lloc, situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

3. Quina és la causa que el Reial Decret-llei 8/2020 diu que està «relacionada amb» el COVID-19 i l’estat d’alarma?

Totes les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives que, tenint alguna relació amb el COVID-19, no estiguin incloses en les del punt anterior.

4. D’entre les causes que el Reial Decret-llei 8/2020 diu que «deriven directament» del COVID-19 i l’estat d’alarma, ¿s’ha d’entendre que són suficients per justificar la suspensió contractual o la reducció de jornada… la suspensió o cancel·lació d’activitats; el tancament de locals d’afluència pública; les restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i les mercaderies; o la falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat?

No. És necessari que es doni una pèrdua d’activitat. Per tant, podria donar-se el cas d’un restaurant o una sala de cinema que estiguessin tancats de cara al públic, però continuessin oberts fen feines d’inventari o de reparació, per exemple. Això no justificaria la mesura de suspensió contractual o reducció de jornada.

5. Però com és això possible, si tenen l’activitat suspesa?

No tenen l’activitat suspesa. El Reial Decret 463/2020 que estableix l’estat d’alarma diu que «suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas», no que se suspengui l’activitat. Realment, només parla de suspensió d’activitat en un cas, que és quan quan diu que «se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio», però això comporta el servei de menjars i allotjament, no feines de reparació o manteniment, per exemple.

6. D’entre les causes que el Reial Decret-llei 8/2020 diu que «deriven directament» del COVID-19 i l’estat d’alarma, s’ha d’entendre que només les activitats de comerç minorista que han estat suspeses arran de la declaració de l’estat d’alarma poden encaixar-hi?

No. Si existeix una situació urgent i extraordinària deguda al contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretada per l’autoritat sanitària (veure preguntes 11 i 12), el Reial Decret-llei 8/2020 és aplicable.

7. I, per una altra banda, sorgeix un primer problema interpretatiu. En el cas d’una empresa que no tingui l’activitat suspesa pel Reial Decret 463/2020 que estableix l’estat d’alarma, el tancament de locals, la restricció en el transport i la mobilitat, o la pèrdua d’activitat per falta de subministrament greu… justifica la mesura de suspensió o reducció per força major prevista en el Reial Decret-llei 8/2020?

Sembla que no, perquè les pèrdues d’activitat han de ser conseqüència del COVID-19 i l’estat d’alarma. La norma no és molt clara, però si no fos com diem, no tindria sentit que s’hi hagués afegit la suspensió o reducció causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives «que tinguin alguna relació amb» el COVID-19.
En reforç d’aquesta opinió, tenim també el cas de la falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat. La força major es diferencia de les altres causes en ser superior a tot control i previsió, i per tant, sembla que l’activitat del subministrador sí que hauria de formar part de les activitats insospitadament suspeses pel Reial Decret 463/2020 que estableix l’estat d’alarma. Pel tipus d’activitats que són, sembla un supòsit de laboratori inaplicable (una discoteca o un saló recreatiu o un museu no subministren res…), i que respon a una deficiència en la redacció.

Continua llegint

Quinze preguntes sobre la feina durant el confinament i l’estat d’alarma

1. Pot obligar-me l’empresa a desplaçar-me al meu lloc de treball?

Sí, amb caràcter general. En la mesura en la qual no hi hagi una restricció absoluta a la circulació (que no existeix ara mateix) i es permeten els desplaçaments residència-lloc de treball i a l’inrevés, és obligat assistir al lloc de treball.

2. En quins casos no podria l’empresa obligar-me a desplaçar-me al lloc de treball?

En aquells en els quals desplaçar-se al lloc de treball impliqués un «risc greu i imminent» per la salut.

3. En aquests casos, si l’empresa m’obligués a desplaçar-me, podria desobeir?

Sí. L’article 21.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que «el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud». El concepte «inevitable» també es troba en l’article 21, però és clar que si el risc és evitable, despareix, com seria el cas d’una empresa que establís un sistema de treball per torns de manera que es minimitzés el contacte entre els treballadors.

4. Però… què és un «risc greu i imminent» per la salut?

Doncs la Llei de Prevenció de Riscos Laborals no ho defineix, o, almenys, no ho definexi correctament. Que ens sigui d’utilitat, només ens diu que no és necessari que els danys es manifestin de manera immediata, cosa que quadraria amb el concepte de contagi i incubació d’un virus. Ara bé: donat que la integritat física és un dret fonamental, ningú està obligat a exposar-se a cap malaltia, i és en aquests termes que s’ha de llegir el concepte de gravetat. En conseqüència, la possibilitat de ser contagiat, s’inclouria dintre del concepte de dany greu per la salut.

Posem-nos en la pell d’un auxiliar de framàcia: existiria un risc greu i imminent per la seva salut si l’empresa no li dispensés mascareta i guants, per exemple. Extremant el cas: encara que la mascareta i els guants és un material que el propi auxiliar pot portar de casa, el fet que l’empresa no l’hi dispensés implicaria un menyspreu greu de la salut del treballador.

Continua llegint

Mesures d’ajornament en el pagament d’impostos per autònoms i petita i mitjana empresa derivades de la crisi del coronavirus

 

El Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, ha acordat unes mesures d’ajornament dels deutes tributaris que poca ajuda dispensaran, en especial, als autònoms i als petits i mitjans empresaris.

 

Vegem-ho:

«Medidas de apoyo financiero transitorio
Artículo 14 Aplazamiento de deudas tributarias

1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior».

D’entre els impostos que han d’afrontar aquests dos col·lectius, afectarà a l’Impost sobre el Valor Afegir, a l’Impost sobre la Renda i a l’Impost sobre Societats.

«2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria».

Això vol dir que afectarà tant a pagaments fraccionats com a la declaració anual, i de manera que no té cap precedent, a les retencions. S’injecta, doncs una mica de liquiditat a l’empresa sense perjudici pels treballadors.

«3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

a) El plazo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento».