Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

COVID-19. La Seguretat Social aclareix dubtes sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms afectats per l’estat d’alarma

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha adoptat el Criteri 5/2020, de 20 de març per aclarir els dubtes de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, assenyalant que es causa dret a aquesta prestació extraordinària, independentment que hagin cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat. També s’aclareixen els requisits, documentació, alta i cotització, durada i beneficis així com les incompatibilitats d’aquest dret a la prestació extraordinària.

Com ja li hem estat informant, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per afrontar l’impacte econòmic i social del COVID-19 preveu una prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de protegir el cessament temporal o disminució de l’activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

Atenció. Aquesta prestació extraordinària s’estén a tots els treballadors autònoms, estiguin protegits o no per la prestació de cessament d’activitat prevista en la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), sempre que compleixin les condicions i requisits previstos en la seva regulació.
Criteri 5/2020 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social
A fi d’evitar els dubtes que la prestació extraordinària per cessament d’activitat pogués suscitar, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha adoptat el Criteri 5/2020, de 20 de març.

A continuació li expliquem els dubtes que ha resolt:

1. A qui s’aplica?
Independentment que hagin cotitzat o no per la contingència de cessament d’activitat, és aplicable al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònom.
És a dir, a les persones físiques més grans de divuit anys que realitzin de manera habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donin o no ocupació a treballadors per compte d’altri, en els termes i condicions que es determinin en la LGSS i en les seves normes d’aplicació i desenvolupament.

Es declaren expressament compresos en aquest règim especial:
a) Els treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris.
b) Els qui exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporta l’acompliment del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat de capital, a títol lucratiu i de manera habitual, personal i directa, sempre que en posseeixin el control efectiu, directe o indirecte. S’entendrà, en tot cas, que es produeix aquesta circumstància, quan les accions o participacions del treballador suposin, almenys, la meitat del capital social.

Es presumirà, excepte prova en contra, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
1r Que, almenys, la meitat del capital de la societat per a la qual presti els seus serveis estigui distribuït entre socis amb els quals convisqui i als qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
2n Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la tercera part.
3r Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la quarta part, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.

En els supòsits en què no concorrin les circumstàncies anteriors, l’administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que el treballador disposa del control efectiu de la societat.
c) Els socis industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries als quals es refereix l’article 1.2.a) de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’estatut del treball autònom.
d) Els comuners de les comunitats de béns i els socis de societats civils irregulars, tret que la seva activitat es limiti a la mera administració dels béns posats en comú, als quals es refereix l’article 1.2.b) de la Llei 20/2007, d’11 de juliol.
e) Els socis treballadors de les societats laborals quan la seva participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau amb els quals convisquin arribi, almenys, al 50 per cent, tret que acreditin que l’exercici del control efectiu de la societat requereix el concurs de persones alienes a les relacions familiars.
f) Els treballadors autònoms econòmicament dependents als quals es refereix la Llei 20/2007, d’11 de juliol.
g) Els qui exerceixin una activitat per compte propi, en les condicions establertes en l’apartat 1, que requereixi la incorporació a un col·legi professional, sense perjudici del que es preveu en la disposició addicional divuitena de la LGSS
h) Els membres del Cos Únic de Notaris.
i) Els membres del Cos de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, així com els del Cos d’Aspirants.
j) Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, que prestin serveis, a temps complet, en els serveis de salut de les diferents comunitats autònomes o en els centres dependents de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, per les activitats complementàries privades que realitzin i que determinin la seva inclusió en el sistema de la Seguretat Social, sense perjudici del que es preveu en la disposició addicional divuitena.
k) El cònjuge i els parents del treballador per compte propi o autònom que, conforme a l’assenyalat en l’article 12.1 i en l’apartat 1 de la LGSS, facin treballs de manera habitual i no tinguin la consideració de treballadors per compte d’altri.
l) Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que percebin ingressos directament dels compradors.
m) Qualssevol altres persones que, per raó de la seva activitat, siguin objecte d’inclusió mitjançant norma reglamentària, conforme al que es disposa en l’article 7.1.b) de la LGSS.

2. Quins requisits s’han de complir per accedir al dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat?
Els requisits per accedir al dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, tant per als treballadors per compte propi o autònoms les activitats dels quals quedin suspeses, com per als treballadors la facturació dels quals en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, són els següents:
• Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o, en el seu cas, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar (RETMAR).
• En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Aquests requisits requereixen delimitar els següents extrems:
1. El Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, d’acord amb l’indicat en la seva disposició final tercera, va entrar en vigor en el moment de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», el 14 de març de 2020, per la qual cosa és aquesta data a la qual es refereix el requisit de la lletra a) de l’article 17.1 del RDL.
Per tant, el sol·licitant, a data de 14 de març, hauria d’estar afiliat i en alta en el RETA o, en el seu cas, en el RETMAR.
2. La reducció de la facturació en el mes natural anterior a la sol·licitud ha de ser d’almenys el 75%, d’acord amb l’indicat en l’article 17.1, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma, que s’haurà d’acreditar en els termes establerts en l’apartat tres.
Quan el treballador autònom no porti d’alta els 6 mesos naturals exigits per acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat.
3. El termini per sol·licitar la prestació és d’1 mes des de l’entrada en vigor; per tant, finalitza el 14 d’abril, sense perjudici que si s’acordés la pròrroga de l’estat d’alarma pel Govern, es puguin modificar les mesures adoptades, de conformitat amb el que es preveu en la disposició final desena del RDL, que estableix que «les mesures previstes en el present reial decret llei mantindran la seva vigència durant el termini d’un mes des de la seva entrada en vigor, sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant reial decret llei».

3. Què hem de saber sobre la documentació?
• L’acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, i es podrà fer a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.
• Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
• Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per causar dret a aquesta prestació.

4. Quantia de la prestació
Quan es tracti de treballadors autònoms que tinguin la carència per causar dret a la prestació per cessament d’activitat, la quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu en l’article 339 de la LGSS.
Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització de l’activitat exercida pel treballador autònom en el RETA o, en el seu cas, en el RETMAR.
Independentment que el treballador autònom reuneixi o no el període mínim de cotització, l’import de la prestació estarà sempre subjecta als límits de l’article 339.2 de la LGSS.
Article 339 de la LGSS. Quantia de la prestació econòmica per cessament de l’activitat
1. La base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat serà la mitjana de les bases per les quals s’hagués cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.
En el règim especial dels treballadors de la mar la base reguladora es calcularà sobre la totalitat de la base de cotització per aquesta contingència, sense aplicació dels coeficients correctors de cotització, i a més, els períodes de veda obligatòria aprovats per l’autoritat competent no es tindran en compte per al còmput del període de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament d’activitat, sempre que en aquests períodes de veda no s’hauria percebut la prestació per cessament d’activitat.
2. La quantia de la prestació, durant tot el seu període de gaudi, es determinarà aplicant a la base reguladora el 70 per cent.
La quantia màxima de la prestació per cessament d’activitat serà del 175 per cent de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples, excepte quan el treballador autònom tingui un o més fills càrrec seu, i en aquest cas la quantia serà, respectivament, del 200 per cent o del 225 per cent d’aquest indicador.
La quantia mínima de la prestació per cessament d’activitat serà del 107 per cent o del 80 per cent de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples, segons que el treballador autònom tingui fills a càrrec seu, o no.
3. A l’efecte de calcular les quanties màxima i mínima de la prestació per cessament d’activitat, s’entendrà que es tenen fills a càrrec, quan aquests siguin menors de vint-i-sis anys, o més grans amb una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, no tinguin rendes de qualsevol naturalesa iguals o superiors al salari mínim interprofessional exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, i convisquin amb el beneficiari.
A l’efecte de la quantia màxima i mínima de la prestació per cessament d’activitat, es tindrà en compte l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples mensual, incrementat en una sisena part, vigent en el moment del naixement del dret.

5. Alta i cotització
• Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat el treballador autònom que suspengui l’activitat no estarà obligat a tramitar la baixa. Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació en un 75% en relació amb l’efectuada en el semestre anterior, haurà de romandre, en tot cas, d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social.
Atenció. Durant el període de percepció d’aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar.
• Respecte de les quotes ja ingressades i que es puguin ingressar, inclosos, en el seu cas, únicament els recàrrecs, interessos de demora i costes que s’haguessin satisfet o es puguin realitzar, i se superposen amb algun dels dies del període durant el qual es tenen dret a la prestació de caràcter excepcional, seran retornades a petició dels interessats. La seva sol·licitud s’haurà de formular juntament amb la sol·licitud de la prestació excepcional, i s’hauran d’acompanyar a aquest efecte els documents acreditatius del seu pagament i sense que es pugui sol·licitar una vegada expirat el termini. Si el qui tingués dret a la devolució fos deutor de la Seguretat Social per quotes corresponents a altres períodes o per altres recursos del sistema, el crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents en la forma que legalment procedeixi.
• Transcorregut l’efecte temporal d’aquestes mesures, tornarien a ser aplicables els beneficis en la cotització que en el seu cas es gaudissin amb anterioritat a la concessió d’aquesta prestació.

6. Durada
La prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà una durada d’1 mes, i s’ampliarà, en el seu cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que es prorrogui i tingui una durada superior al mes, sempre que continuïn els requisits exigits per a la seva concessió.

7. Beneficis
• La concessió d’aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.
• El temps durant el qual es percebi la prestació extraordinària per cessament d’activitat s’entendrà com cotitzat tant per contingències comunes com per contingències professionals, així com per cessament d’activitat per als qui ho fessin al temps de sol·licitar la prestació.

8. Incompatibilitats
No tindran dret a aquesta prestació els treballadors autònoms que percebessin una prestació o tinguin dret a una altra prestació del Sistema de Seguretat Social, tant si la percep com si no.

9. Concurrència amb els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada (ERTOs) per causa de vinculada al COVID-19
Quan concorri la tramitació del procediment de la prestació extraordinària per cessament d’activitat amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada vinculada al COVID-19, el treballador autònom en el moment de presentar la sol·licitud de la prestació excepcional haurà d’adjuntar còpia de l’inici de les actuacions dirigides a la seva tramitació.