Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

ADAPTACIÓ I/O REDUCCIÓ DE JORNADA (article 6) DISPOSICIONS COMUNES A l’ADAPTACIÓ I REDUCCIÓ DE JORNADA

1.- Quines persones treballadores poden accedir a l’adaptació i/o reducció de jornada?
Poden accedir els qui acreditin deures de cura respecte al cònjuge o parella de fet i de familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per a evitar la transmissió comunitària del COVID-19.

2.- Quan s’entén que concorren circumstàncies excepcionals i les cures a familiars estan justificats per la situació derivada del COVID19?
Quan el cònjuge o parella de fet o familiars fins al segon grau per consanguinitat, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directa com a conseqüència directa del COVID-19. – Quan existeixin decisions adoptades per les Autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a aquests familiars de la persona treballadora. – Quan qui fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directa del cònjuge o familiar fins al segon grau de la persona treballadora no pogués continuar fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

3.-. Quin deure de cures a familiars justifica l’adaptació i/o reducció de jornada?
Les cures que requereixen de l’atenció directa de la persona treballadora de manera presencial. 6 09. Com es configura aquest dret d’adaptació i/o reducció de jornada per causes relacionades amb el COVID-19 per als progenitors o cuidadors? Es tracta d’un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors.

4.- Com es conjuguen les sol·licituds d’adaptació i/o reducció de jornada per causes relacionades amb el COVID-19 amb les necessitats organitzatives de l’empresa?
Aquestes adaptacions de jornada i d’horari han de ser justificades, raonables i proporcionals a la situació de l’empresa, particularment en el cas que siguin diverses les persones treballadores que accedeixen a elles en la mateixa empresa.

5.- Què succeeix en els supòsits en els quals la persona treballadora es troba gaudint ja d’una adaptació de la seva jornada per conciliació, o de reducció de jornada per cura de fills o familiars, o d’algun dels drets de conciliació prevists en l’ordenament laboral, inclosos els establerts en l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors?                                                                                                                                                                                                       En aquests casos, la persona treballadora podrà renunciar temporalment a ell o tindrà dret al fet que es modifiquin els termes del seu gaudi, mentre durin les circumstàncies excepcionals de crisi sanitària, sempre que es requereixi i es justifiqui. En tot cas, aquestes modificacions han d’acomodar-se tant a les necessitats concretes de cura de la persona treballadora com a les necessitats d’organització de l’empresa. Es presumeix, excepte prova en contra, que la sol·licitud de modificació de l’exercici d’aquests drets de conciliació està justificada, és raonable i proporcionada.

6.- Pot la persona treballadora procedir unilateralment a l’adaptació i/o reducció de jornada?                                                                                            Com vulgui que aquestes mesures han de ser justificades, raonables i proporcionals a la situació de l’empresa i compatibles amb les necessitats acreditades per altres treballadors, s’entén que requereixen de la necessària l’autorització de l’empresa. 7 () Referent a això la Guia del Ministeri de Trabajo8 indica que “El MECUIDA estableix mecanismes que donen dret a la persona perquè l’empresa reorganitzi el seu treball a l’efecte de facilitar la cura, o reduir la seva jornada amb pèrdua proporcional del salari, i sense que la seva absència pugui implicar cap sanció.”

7.- Quin és el procediment per a tramitar els conflictes que sorgeixin de l’adaptació i/o reducció de jornada per causes relacionades amb el COVID-19?
Els conflictes que es puguin generar seran resolts per la jurisdicció social a través del procediment establert en l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social, relatiu al procediment per a l’exercici dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. L’exercici dels drets previstos en el present article es considera exercici de drets de conciliació amb caràcter general.

8.- Quina vigència tenen aquestes mesures?
Aquestes mesures tenen vigència durant el termini d’un mes des de la seva entrada en vigor, segons la disposició final dècima del Decret llei sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant reial decret llei.

Més informació en el següent enllaç: http://www.asnala.com/media/docs/corona/67-guia-rdl08-meds_laborales_ceoe_cepyme.pdf