Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Característiques del nou procediment d’incapacitat temporal per aïllament motivat pel coronavirus

En desenvolupament del Reial Decret-Llei 6/2020, de 10 de març, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha publicat una sèrie d’instruccions dirigides a la tramitació de les baixes mèdiques.

La baixa haurà de ser cursada, com és habitual, pel servei públic de salut, el metge de capçalera. Però, d’entre les instruccions que resulten d’interès als treballadors, cal destacar les següents:

«La duración estimada para estos procesos de IT se fija entre 5 y 30 días naturales (procesos de corta duración conforme al RD 625/2014); tal como recoge el mencionado Real Decreto, la emisión del primer parte de
confirmación no excederá en más de siete días naturales a la fecha de baja inicial. Los sucesivos partes, en caso de ser necesarios, no podrán emitirse con una diferencia de más de catorce días naturales entre sí».

Pel que fa al pagament de la prestació:

«Para el adecuado abono de la prestación económica en estos procesos de IT, recordamos que en tanto no se emita el parte médico de baja no se iniciarán las actuaciones tendentes a la suspensión de la relación
laboral y al reconocimiento del derecho a la citada prestación económica por IT. Es por ello que se estima necesario insistir en lo siguiente:
a. El parte de baja médico por aislamiento requerirá previamente a su emisión, la confirmación de la procedencia de ese aislamiento por parte de la autoridad sanitaria competente de cada Comunidad
Autónoma o a quien ésta autorice. Por ello, es indispensable que esa información sobre el aislamiento llegue con la mayor prontitud posible a los facultativos competentes para la emisión
del parte de baja.
b. El parte de baja y los de confirmación podrán ser emitidos sin la presencia física de la persona trabajadora, siempre que exista indicación de la autoridad en caso de aislamiento y constatación de
la enfermedad por los medios disponibles en el Servicio de Salud (Historias clínicas).
c. Cuando se tenga conocimiento del periodo de aislamiento/contagio o de enfermedad con posterioridad al inicio del mismo, se emitirán los partes con carácter retroactivo».

És important destacar, doncs, que l’emissió de la baixa mèdica pels supòsits d’aïllament o contagi, requerirà d’una resolució administrativa per part de la Conselleria de Salut que permeti l’aïllament en qüestió.

Conseqüentment, aquests supòsits d’incapacitat temporal introduïts pels Reials Decrets-Llei 6/2020 i 7/2020, no són casos en els quals el treballador està malalt i no pot anar a treballar perquè físicament es troba impedit.

Tampoc són supòsits en els quals l’empresa decideixi supendre les relacions laborals -per exemple, mitjançant un ERTE, un expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació- per a prevenit el contagi entre els treballadors o entre treballadors i clients.

Segons l’Institut Nacional de la Seguretat Social, són supòsits en els quals les Conselleris de Salut hagin resolt la necessitat del confinament en una determinada àrea. Però no diu això la llei, o sigui que, segurament, apareixerà més d’un conflicte.