Skip to main content
  • Español
  • Català
  • English
  • Deutsch

Lluita contra la morositat de les Administracions Públiques. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara que Itàlia ha perjudicat als seus proveïdors privats

El Tribunal de Justítica de la Unió Europea va dictar el 28 de gener del 2020 una sentència mitjançant la qual obligava a l’estat italià a pagar als seus proveïdors privats en un termini no superior a seixanta dies. Conforme al Tribunal, Itàlia ha incomplert la Directiva 2011/7/UE, que estableix mesures de lluita contra la morositat, i que fixa criteris per tots els Estats membres de la Unió.

Podeu consultar la resolució en el següent ink:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222742&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7546367